Alg. Vw.

Algemene Voorwaarden Progimpex

Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes uitgaande van en overeenkomsten gesloten met PROGIMPEX. Door het plaatsten van een bestelling en/of ondertekening van welk danig contract ook, erkent de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.
1.2 Een met de huidige algemene voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals voorkomend, geeft de klant niet het recht om zich hierop te beroepen en is geen verworven recht in zijnen hoofde.
1.3 De eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen, brengt niet de nietigheid met zich mee van de overige bepalingen.
Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de door PROGIMPEX uitgegeven offertes verbindend gedurende een termijn van 30 dagen na datum offerte. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten op de maatschappelijke zetel van PROGIMPEX.
2.2 Alle bestellingen zijn onherroepelijk. De gehele of gedeeltelijke annulering door de klant van een bestelling geeft, zonder afbreuk te doen aan het recht van PROGIMPEX om de gehele uitvoering van de bestelling te vorderen, aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 30% op respectievelijk de totaalprijs of het niet afgenomen gedeelte en meer zo hiertoe aanleiding bestaat.
2.3 Prototypes. Elk prototype of elke aanpassing aan het prototype wordt apart afgerekend en volledig vooruit betaald. De klant mag het prototype maximaal vijf maal laten aanpassen. De goedkeuring van het prototype is een opschortende voorwaarde voor het in werking treden van de overeenkomst. Ingeval van goedkeuring van het prototype worden de kosten voor (de aanpassingen aan) het prototype voor 50 % in mindering gebracht op de definitieve bestelling, met uitzondering van de transportkosten die volledig ten laste van de klant blijven. Bij gebreke aan goedkeuring worden de prototypes op eerste verzoek terug bezorgd aan PROGIMPEX.
Artikel 3 : Levering en leveringstermijn
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen louter indicatief en geeft de overschrijding ervan geen aanleiding tot schadevergoeding door PROGIMPEX. 3.2. De bestelde goederen worden geleverd ex works in het magazijn van de PROGIMPEX en dienen binnen de acht na kennisgeving van aankomst te worden afgehaald door de klant, bij gebreke waarvan PROGIMPEX zich het recht voorbehoudt van rechtswege en zonder ingebrekestelling opslagkosten in rekening te brengen. 3.3 Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en kunnen reeds aanleiding geven tot facturatie.Artikel 4 : Prijs
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn netto, af magazijn, inclusief normale verpakking, exclusief eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of
toekomstige, belasting, BTW, heffing, taks, rechten, kost, boete, vergoeding voor reprografie, auteurs, uitgevers, of andere, ook alle wisselkoersrisico’s, alle stijgingen van de transportkosten, alle stijgingen van de grondstofprijzen en alle stijgingen van de energiekosten zijn steeds ten laste van de klant, welke de klant op onherroepelijke en bijzondere wijze verklaart te zijne laste te nemen en desgevallend PROGIMPEX te vrijwaren. PROGIMPEX zal elke stijging eenvoudig meedelen via brief of email en de kosten toerekenen in de slotfaktuur, welke de klant op onherroepelijke en bijzondere wijze verklaart ten zijne lasten te nemen en desgevallend PROGIMPEX te vrijwaren.
4.2. Elk order aan Progimpex, voor het ontwerp, illustratie van een bepaald goed of voor het maken van een prototype van een bepaald goed is onderworpen aan het betalen van de kosten door de klant opdrachtgever, tenzij de klant een bestelling plaatst voor het te ontwerpen goed binnen de onvereengekomen minimale bestelhoeveelheid. De kosten voor de verzending van de ontworpen prototypes zijn steeds ten laste
van de klant, ongeacht een order binnen de minimale overeengekomen bestelhoeveelheid.
Artikel 5 : Betaling
5.1 De betalingsmodaliteiten zijn, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, als volgt: 50% bij definitieve bestelling, 40% vóór verscheping vanuit het Verre Oosten en 10% vóór levering aan de klant. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van PROGIMPEX. 5.2 De facturen worden geacht definitief aanvaard te zijn bij gebreke aan aangetekend protest schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. 5.3 Bij niet-tijdige betaling wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd :
– met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op de hoofdsom;
– alsmede ten titel van nalatigheidsinteresten met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der algehele betaling.
PROGIMPEX heeft tevens recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten.
Iedere door PROGIMPEX ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de eerst vervallen factuur.
5.4 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 5.5 Ingeval de solvabiliteit van de klant in twijfel wordt gebracht, zoals bijvoorbeeld het niet of laattijdig betalen van de facturen, heeft de verkoper het recht om voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling op te leggen, dan wel zekerheden te vragen, bij gebreke waarvan PROGIMPEX gerechtigd is de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden ten laste van de klant met betaling van een schadevergoeding van 30 % op de totaalprijs of meer zo hiertoe aanleiding bestaat. Tevens behoudt PROGIMPEX zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud
De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen eigendom van PROGIMPEX blijven tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is. Tot zolang is de klant niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, de goederen aan derden in pand of borg te geven of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede PROGIMPEX hiervan per kerende in kennis te stellen.
Artikel 7 : Aansprakelijkheid
7.1 Zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na in ontvangst name van de goederen door de klant per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden aan PROGIMPEX op straffe van verval van de vordering. 7.2 De klant aanvaardt kleine verschillen tussen de bestelling (op basis van de proefdrukken, stalen, modellen en/of gedemonstreerde goederen) en de feitelijke levering, zodat de bovenvermelde elementen enkel ter indicatie worden gegeven. Pantone kleuren worden uitgevoerd volgens de beste praktijken, maar het resultaat is altijd een benadering en hangt af van de drager. De klant aanvaardt verschillen tussen de bestelde kleuren en ook op het vlak van materialen en overdruk. Dit geldt ook voor de geleverde hoeveelheden waarvoor, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging, een marge van 5% meer of minder wordt aanvaard, zelfs als dit resulteert in een hogere of lagere prijs. Onze klant ziet nadrukkelijk af van elke rechtsvordering met betrekking tot deze elementen. 7.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van PROGIMPEX opzichtens de klant beperkt tot [20%] van de totale koopprijs, exclusief alle kosten (transport, … ) en alle belastingen (BTW, douane, …), van welke aard ook.
Artikel 8 : Intellectuele rechten –eigendomsrecht
8.1 De intellectuele en/of industriële rechten op in opdracht van de klant en door PROGIMPEX gemaakte werken, modellen, tekeningen, of ander materiaal, blijven bij PROGIMPEX, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  8.2 Voor zover het werk door de klant aan PROGIMPEX aangeleverd wordt voor verdere exploitatie, verklaart deze klant te beschikken over de nodige intellectuele en/of industriële rechten om hiervan gebruik te maken of te laten maken. De klant zal PROGIMPEX volledig vrijwaren voor iedere aanspraak dienaangaande afkomstig van een derde.  8.3 Behoudens uitdrukkelijk verbod van de klant, is het PROGIMPEX toegelaten de geleverde producten als referentie te vermelden en af te beelden in haar publiciteit.
Artikel 9 : Overmacht
Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij PROGIMPEX of bij de firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat PROGIMPEX aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.
Artikel 10 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
10.1 De volledige klantenrelatie met PROGIMPEX is in al zijn aspecten en voor alle verrichtingen onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 10.2 Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, in voorkomend geval het Vredegerecht van het tweede kanton, bevoegd. PROGIMPEX behoudt zich evenwel het recht voor de vordering in te leiden voor een andere terzake bevoegde rechtbank